13/10/2023. Οδηγός Αξιολόγησης-Καθεστώς Ενισχύσεων “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” – Ν. 4887/2022

Δημοσιεύτηκε με την εγκριτική πράξη:  94028/13-10-2023 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ψ0ΣΙ46ΝΛΣΞ-0ΜΦ), οδηγός για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Continue reading

Έως τις 29 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στα καθεστώτα «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» και «Ενισχύσεις Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 παρατείνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα»  (ΦΕΚ 3292/Β/18.5.2023) και την 2η προκήρυξη του καθεστώτος

Continue reading

Συγκεντρωτικά στοιχεία εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 4399/2016, σε όλα τα καθεστώτα & όλους τους Κύκλους, για την ΠΕ Κυκλάδων

Παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων) για ένταξη στις διατάξεις

Continue reading

2η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 1η Ιουνίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου

Continue reading

2η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022»

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 12η Ιουνίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου

Continue reading

Ανακοίνωση για την γνωστοποίηση της σύστασης εμπορικής εταιρείας των φορέων που έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους στα καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016

Σας γνωρίζουμε ότι από 16/02/2023, για τα καθεστώτα ενίσχυσης του Ν.4399/2016 είναι διαθέσιμη στην ενέργεια των Αιτήσεων Τροποποίησης στο Πληροφοριακό

Continue reading

Δικαιολογητικά για την καταβολή – εκταμίευση της επιχορήγησης, στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998, 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016

Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας για την καταβολή – εκταμίευση της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης

Continue reading