Οδηγός Αξιολόγησης-Καθεστώς Ενισχύσεων “Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα” Ν. 4887/2022

Δημοσιεύτηκε με την εγκριτική πράξη: 12772/10-02-2023 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΨΜΙΡ46ΜΤΛΡ-ΞΦΛ), οδηγός για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο καθεστώς “Μεταποίηση-Εφοδιαστική

Continue reading

Yποβολή προεγκρίσεων επενδυτικών δανείων στα καθεστώτα ενισχύσεων ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η ενέργεια ανάρτησης προέγκρισης δανείου είναι διαθέσιμη στους υπόχρεους προς υποβολή επενδυτικούς φορείς, στο καθεστώς ενισχύσεων ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ σύμφωνα

Continue reading

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

Υ.Α. 126997/28.12.2022 (ΦΕΚ 6872/Β/29.12.2022) Άρθρο 1 Σκοπός – Διάρκεια Καθεστώτος Σκοπός του παρόντος καθεστώτος, είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών

Continue reading

23/09/2022. Τροποποιήσεις αναπτυξιακού νόμου 4887/2022, σχετικά με ενισχύσεις του πρωτογενούς τομέα

Δημοσιεύτηκε στο ν.4972/2022/ΦΕΚ/Α/181/23-09-2022 Άρθρο 130 Εξουσιοδότηση περί υπαγωγής σε καθεστώς ενισχύσεων του πρωτογενούς τομέα – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 71

Continue reading

«Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του ν. 4887/2022»

Υ.Α. 94084/30.9.2022 (ΦΕΚ 5130/Β/1.10.2022) Άρθρο 1 Σκοπός – Διάρκεια Καθεστώτος Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της

Continue reading

Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/Β/5053/2022 Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022, επενδυτικών

Continue reading

Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β/5052/2022 Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων

Continue reading