Παλαιότερες ανακοινώσεις

9/12/2020. Δημοσιεύτηκαν τα στατιστικά στοιχεία Αιτήσεων Υπαγωγής στους Β’ και Γ’ Κύκλο του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» καθώς και στους Δ’ και Ε’ Κύκλο του καθεστώτος «Γενικής Επιχειρηματικότητας», του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 που υποβλήθηκαν στην ΠΕ Κυκλάδων.

8/12/2020. Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

8/12/2020. Τέταρτη (4η) προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.

8/12/2020. Έκτη (6η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Aναπτυξιακού ν. 4399/2016.

23/11/2020 Ενημερωτικά βίντεο για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων

Αναρτήθηκε η 2η τροποποίηση της πρόσκλησης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την covid-19.

2/11/2020. Βοηθητικά αρχεία για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19”

23/10/2020. Οδηγίες για την υποβολή προτάσεων Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19

20/10/2020. Άνοιγμα της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα “ΝΗΣΙδΑ” για στήριξη των ΜμΕ του Νοτίου Αιγαίου στις 21 Οκτωβρίου

28/9/2020 Νέος οδηγός (Πρόγραμμα) Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων 2020

1/9/2020. Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

1/09/2020. Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού ν. 4399/2016

26/08/2020. Είδη επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και των μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016

29/07/2020. Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στους νόμους 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8)

15/7/2020. Τροποποίηση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης καθεστώτος ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, της 2ης Πρόσκλησης με αριθμό 137926/2017

14/7/2020 Ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων (Από την Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ)

30/06/2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 81550/05.08.2019 υπουργικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς ’’Γενική Επιχειρηματικότητα’’ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2017».

20/05/2020. Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ¨Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων¨ του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

20/05/2020. Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 (Από 21-05-2020 έως 31-07-2020

12/5/2020: Συγκεντρωτικά στοιχεία εγκεκριμένων αιτήσεων Α’ και Β’ Κύκλων, καθεστώτων ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ

14/4/2020. Στοιχεία αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Α’ Κύκλο στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

14/4/2020. Στοιχεία αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Γ’ Κύκλο στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

7/4/2020. Τροποποιήσεις προκηρύξεων «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” και «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016

6/4/2020. Οδηγός Αξιολόγησης του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Ν.4399/2016

Παράταση υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς του Μηχανολογικού εξοπλισμού μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου 4399/16 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσθετη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου 4399/16 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2020

Επαύξηση κονδυλίων στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, του έτους 2017

Leader Κυκλάδων: 1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων στα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 4635/2019 Επενδύω στην Ελλάδα

Παρατάσεις ημερομηνίας Ολοκλήρωσης επενδύσεων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011

Β’ Κύκλος ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ. Στατιστικά στοιχεία Εγκεκριμένων προτάσεων

22/10/2019: Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης καθεστώτος ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ, της 2ης Πρόσκλησης με αριθμό 35976/2018

8/10/2019: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του ν.4399/16, έως τις 16-12-2019

Δημοσίευση Στατιστικών στοιχείων εγκεκριμένων προτάσεων Β’ Κύκλου ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης καθεστώτος ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, της 2ης Πρόσκλησης με αριθμό 137926/2017

Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα κατάταξης καθεστώτος ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ, της 2ης Πρόσκλησης με αριθμό 35976/2018

26/09/2019: Δημοσίευση στατιστικών στοιχείων εγκεκριμένων αιτήσεων Α’ Κύκλου Γενικής Επιχειρηματικότητας & Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ καθώς και των αιτήσεων του Β’ Κύκλου

30/08/2019: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16, έως την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019.

22/08/2019. Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων στον Β’ Κύκλο προκηρύξεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 του έτους 2017

15/7/2019. Νέα Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16.12/7/2019.

Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα κατάταξης καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας Β’ Κύκλου στην ΠΕ Κυκλάδων

01/07/2019. Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16.

Παρατείνεται έως 31.12.2019 η προθεσμία ολοκλήρωσης για τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004

30/05/2019: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16.

Διαδικασία πιστοποίησης έργου στο 50%, χωρίς διενέργεια ελέγχου σε επενδύσεις του ν.4399/16 και 3908/11

Παρατείνεται κατά δεκαπέντε (15) ημέρες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» (3ος κύκλος) του ν.4399/16

Εγκύκλιος 44963 – 22/04/2019 (Ιδία συμμετοχή, μεγάλες επιχειρήσεις)
Ν.4608/25-04-2019 ΦΕΚ/66  (Άρθρα 38-40). Τροποποιήσεις Ν.4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ν.4399/2016
Ρυθμίσεις για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις (Ν.4399/2016, 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998)
Σημαντικό: Πρότυπος φάκελος υποβολής δικαιολογητικών για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»
Τρίτη (3η) προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.
29/01/2019: ΚΥΑ 3664/14.1.2019 και 3666/14.1.2019. Τροποποίηση & συμπλήρωση της Αριθ. 108612/17-10-2016 (ΦΕΚ Α΄ 3410) και της αριθ. 129229/24-11-2017 (ΦΕΚ Α’ 4122) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής…..»
Πρόγραμμα χρηματοδότησης “Eργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”
Πρόγραμμα χρηματοδότησης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»
27/12/2018: 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016
21/12/218  Έναρξη 3ου κύκλου υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων Γενική Επιχειρηματικότητα του ν.4399/16 
20/12/2018 Καθορισμός κυρώσεων στην περίπτωση μη τήρησης όρων υπαγωγής στο νόμο 3908/2011
18/12/2018 Προκαταβολή του 25% της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 4399/16
14/12/21018 Τροποποιήσεις ν.4399/2016 σχετικές με παρατάσεις και καταβολές ενισχύσεων στους ν.4399/2016, 3299/2004 και 3908/2011 (ΦΕΚ 208/Α/11-12-2018)
Λήξη υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς του Μηχανολογικού Εξοπλισμού το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018
10/12/2018 Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την τροποποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011.
20/09/2018: B’ Κύκλος Προκηρύξεων. Τροποποιήσεις καθεστώτων Γενικής Επιχειρηματικότητας και Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ
13/09/2018: Παράταση υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς “Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ” του αναπτυξιακού N. 4399/2016
27/07/2018: Νέα Παράταση υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»
18/07/2018. ΦΕΚ παράτασης Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ (Β’ Κύκλος)
(18/07/2018)Έκδοση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Καθεστώτος «Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ» A’ Κύκλου 
Στατιστικά στοιχεία αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Β’ Κύκλο στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016
02/07/2018 Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Καθεστώτος Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ (Α’ κύκλος)

25/06/2018 Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ

15/06/2018 ΝΕA ΕΚΔΟΣΗ Οδηγού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του ν.4399/2016 Εγκριτική πράξη υπ’ αριθμ. 54110/21-05-2018 Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
4/6/2018 – Νέα Δράση: Ψηφιακό Αλμα
4/6/2018 – Νέα Δράση: Ψηφιακό Βήμα
17/05/2018 Έκδοση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Καθεστώτος “Γενικής Επιχειρηματικότητας” A Κύκλου
30/04/2018 Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» μέχρι 21 Μαΐου 2018
3/04/2018: Παράταση του χρόνου πραγματοποίησης δαπανών των επενδυτικών σχεδίων με προθεσμία ολοκλήρωσης την 30-6-2018 Ν.3299/2004.
Παράταση υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας μέχρι 7/5/2018

Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.
Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016. 

Παράταση έως τις 15/5/2018 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
13/03/2018 Ηλεκτρονική Διαβούλευση καθεστώτων ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» και «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016
2/3/2018 – Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» μέχρι την 30η Απριλίου 2018 και ώρα 17:00.
2/3/2018 – Νέες επισημάνσεις για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
Εγκύκλιος 24468/2018 για τον έλεγχο πληρότητας στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού εξοπλισμού»
12/02/2018 Τροποποίηση της «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016», του Α κύκλου, ως προς την διαδικασία ΑξιολόγησηςΑναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Παράταση στην Ημερομηνία λήξης υποβολών προτάσεων στο καθεστώς «Γενικής επιχειρηματικότητας» Β’ Κύκλου, μέχρι την Δευτέρα 16-04-2018
9/2/2018 – Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεω
2/2/2018 Ανακοίνωση σχετικά με τα αιτήματα ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων επενδύσεων παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων
Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους»,
Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την υλοποίηση της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» – Α Κύκλος
Ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του Προγράμματος «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ», Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018
18/01/2018 – 263 νέες εντάξεις στο πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Παράταση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα ενίσχυσης «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» μέχρι 28/2/2018

Εκδόθηκε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και υποβολή προτάσεων από 21/12/2017 έως 2/4/2018

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.
29/12/2017 – Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»
Παράταση ολοκλήρωσης επενδύσεων 3908/11 μέχρι 31/12/2018
15/12/2017 Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 
13/12/2017 Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης για την υποβολή αιτήσεων Β’ κύκλου καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας
6/12/2017 Πέμπτη Τροποποίηση & Αύξηση Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
4/12/2017 Πρώτη τροποποίηση του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
4/12/2017 Επαύξηση κονδυλίων χρηματοδότησης καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 για τα έτη 2016-2021
Κονδύλια 25 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών
30/11/2017 Καθορισμός ύψους χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής και έγκρισης μεταβολής στοιχείων επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004.
30/11/2017 Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες MME», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους», του έτους 2017
30/11/2017 Τροποποίηση ΚΥΑ 108621/17-10-2016 περί υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016
29/11/2017 Συγχώνευση τμηματικών καταβολών επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011
22/11/2017 Επιχειρούμε Έξω (πρόγραμμα ενίσχυσης εξαγωγικών επιχειρήσεων)
15/11/2017 Τροποποιήσεις αναπτυξιακών νόμων 4399/2016 και 3299/2004 σχετικά με καταβολή ενισχύσεων και λοιπές τροποποιήσεις (Άρθρο 106 του ν.4497/2017)
15/11/2017 Ανοίγει ο δεύτερος κύκλος των ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου14/11/2017 Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
10/11/2017 Παράταση στα επενδυτικά σχέδια του ν.3908/2011 μέχρι 31/12/2018
Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού (Υποβολή προτάσεων από 18/12/2017 έως 28/3/2018)
Έναρξη 3ης περιόδου υποβολής για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος)
ΚΥΑ 118699/2017 για σύσταση οργάνων ελέγχου των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Ν.4399/2016
30/10/2017 – Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση Ι, του Α΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
31/10/2017 Συμπλήρωση δικαιολογητικών-παραβόλων κατά τη φάση ελέγχου πληρότητας σε αιτήσεις για το ν.4399/2016 στο καθεστώς της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
23/10/2017 – Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και αύξηση του προϋπολογισμο
19/10/2017 Συμπλήρωση δικαιολογητικών-παραβόλων κατά τη φάση ελέγχου πληρότητας σε αιτήσεις για το ν.4399/2016 στο καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ
11/10/2017 – Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης μέχρι τις 20/10/17 για την κατηγορία δικαιούχων Α της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α κύκλος»
Στατιστικά στοιχεία επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 για το νομό
6/10/2017 – Δείτε με απλό τρόπο τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται στη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – B Κύκλος»
Στοιχεία αιτήσεων στο νέο Αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το Νομό Κυκλάδων για την 1η Περίοδο Υποβολής (Λήξη Υποβολής 28/02/2017), για τα καθεστώτα Γενικής Επιχειρηματικότητας και Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ
Στοιχεία των εγκεκριμένων επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011 στο νομό Κυκλάδων
Σε εξέλιξη η 2η περιόδος υποβολών για τη δράση “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020
15/9/2017 – Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής των απαιτούμενων Δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
15/9/2017 – Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής των απαιτούμενων Δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
11/9/2017 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης για την Κατηγορία Δικαιούχων Β της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α Κύκ
Απόφαση Παράτασης Προσκόμισης Δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Ευνοϊκή ρύθμιση για Εθελοντική επιστροφή προκαταβολής που λήφθηκε από τους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011
YA 90280 – 18/08/2017 Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 14 του Νόμου 4399/2016
9/8/2017 – Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών 2017 από την ΕΟΚΕ  
ΚΥΑ 78951/17. Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης στους αναπτυξιακούς νόμους.
04/08/2017 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-B Κύκλος»

2365total visits,3visits today