Αμοιβές αξιολογητών, ελεγκτών, επιτροπών μελών ΕΜΠΑ & ΕΜΠΕ

21/03/2022. Αποζημιώσεις μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) για τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων

17/04/2021. Όρια Αποζημίωσης Αξιολογήσεων & Αμοιβές Αξιολογητών ΕΜΠΑ

29/07/2020. Αποζημιώσεις μελών Εθνικών Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών

Υπόχρεοι υποβολής Τίτλου κτήσης (Εγκύκλιος 14/2019 ΕΦΚΑ)

28/12/2018 Υπουργική απόφαση. Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ σε τίτλο κτήσης

13-11-2017. ΦΕΚ/Α/171 (άρθρο 106), Επιμερισμός αμοιβής αξιολόγησης

ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/117/2017. Αμοιβές ελεγκτών και αξιολογητών μελών των Μητρώων 

ΦΕΚ/Α/33/2016. Μηνιαία & ετήσια όρια αμοιβών

ΦΕΚ/Α/2014 (Άρθρα 8 & 39). Υπόχρεοι έκδοσης παραστατικών

5962total visits,2visits today