Παρατάσεις στις ημερομηνίες ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/04, 3908/11 και 4399/16

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τ. Α215/22-12-2023 στο ν.5079 (άρθρα 52, 53 και 54) διατάξεις που αφορούν παρατάσεις και διαδικασία ολοκλήρωσης σε επενδυτικά σχέδια των νόμων 3299/04, 3908/11 και 4399/16.

Άρθρο 52

Αποφάσεις ολοκλήρωσης και πιστοποίησης της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας σχεδίων του ν. 3299/2004

 1. Φορείς επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 (Α’ 261) οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας μέχρι την 1η Απριλίου 2024. Μέχρι την ημερομηνία αυτή δύναται να εκδίδονται      παραστατικά δαπανών και πληρωμών για το επενδυτικό έργο και να πραγματοποιούνται όλες οι ενέργειες για την πλήρωση των προϋποθέσεων και όρων της διαπίστωσης της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων εφαρμόζεται το άρθρο 14Β του ν. 3908/2011 (Α’ 8).
 2. Η προθεσμία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχει παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας παρατείνεται μέχρι την 1η Απριλίου 2024.
 3. Αποφάσεις της παρ. 1 για την ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 εκδίδονται και στις περιπτώσεις που δεν διαπιστώνεται η υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους τους στις 31 Ιουλίου 2017, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117). Στις περιπτώσεις αυτές, το ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο διπλάσιο του κόστους που υλοποιήθηκε έως την 31η Ιουλίου 2017 και παρακρατείται το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της ενίσχυσης που αποκλίνει από το δηλωθέν.
 4. Αποφάσεις ολοκλήρωσης και πιστοποίησης της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας ολοκληρωμένων πολυετών επιχειρηματικών σχεδίων της υποπερ. xi της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004 εκδίδονται ανεξάρτητα από το οριζόμενο στην περίπτωση αυτή ελάχιστο κόστος επένδυσης και με την προϋπόθεση της πλήρωσης των λοιπών όρων του οικείου θεσμικού πλαισίου.
 5. Για όσους φορείς δεν υποβάλλουν μέχρι την 1η Απριλίου 2024 αίτηση για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων τους που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 και δεν έχουν λάβει κρατική ενίσχυση, οι αποφάσεις υπαγωγής λογίζονται αυτοδίκαια ανακληθείσες και δεν εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη. Στις περιπτώσεις που για τα επενδυτικά σχέδια έχουν καταβληθεί κρατικές ενισχύσεις, απαιτείται η έκδοση διοικητικής πράξης.

Άρθρο 53

Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011

 1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3908/2011 (Α’ 8) παρατείνεται για ένα (1) έτος με την τήρηση των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117).
 2. Η παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 χορηγείται εφόσον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης και έχει υποβληθεί έως την 1η Μαρτίου 2024 σχετική αίτηση, με συνημμένα δικαιολογητικά υλοποίησης δαπανών του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού κόστους επένδυσης. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με βεβαίωση περί της ορθότητάς τους από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή για τα επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ και από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή λογιστή του φορέα  του επενδυτικού σχεδίου για τα επενδυτικά σχέδια που δεν υπερβαίνουν το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ.
 3. Η μη υποβολή μέχρι την 1η Μαρτίου 2024 της αίτησης με τη βεβαίωση υλοποίησης δαπανών του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού κόστους επένδυσης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση των αποφάσεων υπαγωγής.

Άρθρο 54

Παράταση ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 18 ν. 4399/2016

 1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης όσων επενδυτικών σχεδίων έχουν υπαχθεί μετά την 24η Μαΐου 2021 σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016 (Α’ 117), εφόσον έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης που ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής, έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, και έχει υποβληθεί, έως τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών από την οριζόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης, σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία με συνημμένα δικαιολογητικά υλοποίησης δαπανών του δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κόστους επένδυσης, παρατείνεται για δύο (2) έτη. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με βεβαίωση-δηλωτική πράξη περί της ορθότητάς τους από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή για τα επενδυτικά σχέδια άνω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ και από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, ή λογιστή του φορέα της επένδυσης για τα       επενδυτικά σχέδια κάτω των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ.
 2. Η μη υποβολή μέχρι τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών από την οριζόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης, της αίτησης με τη βεβαίωση υλοποίησης δαπανών του δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κόστους επένδυσης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση των αποφάσεων υπαγωγής και δεν εκδίδεται διοικητική πράξη.
 3. Στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016 παρέχεται η δυνατότητα πρόσθετης παράτασης του χρόνου υλοποίησής τους έξι (6) μηνών προκειμένου να πιστοποιηθούν δαπάνες ενισχυόμενων δαπανών μέχρι το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%). Η προθεσμία αυτή δεν συνυπολογίζεται στην παρεχόμενη προθεσμία ολοκλήρωσης των δύο (2) ετών.
 4. Στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4399/2016, περί ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, τροποποιείται η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Ο επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19. Εάν ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν υποβάλλει την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εντός της ως άνω προθεσμίας, η επένδυση θεωρείται ως μη ολοκληρωθείσα. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και ανακτώνται τα ποσά ενίσχυσης, τα οποία τυχόν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 9 και 10 του άρθρου 23.»

664total visits,1visits today