2η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 1η Ιουνίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου

Continue reading

2η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022»

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 12η Ιουνίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου

Continue reading

Ανακοίνωση για την γνωστοποίηση της σύστασης εμπορικής εταιρείας των φορέων που έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους στα καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016

Σας γνωρίζουμε ότι από 16/02/2023, για τα καθεστώτα ενίσχυσης του Ν.4399/2016 είναι διαθέσιμη στην ενέργεια των Αιτήσεων Τροποποίησης στο Πληροφοριακό

Continue reading

Δικαιολογητικά για την καταβολή – εκταμίευση της επιχορήγησης, στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998, 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016

Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας για την καταβολή – εκταμίευση της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης

Continue reading

Ανακοίνωση για την χορήγηση παράτασης υποβολής των αιτήσεων στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360ο»

Δημοσιεύτηκε η παράταση για την υποβολή προτάσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360ο» Παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 η

Continue reading

Οδηγός Αξιολόγησης-Καθεστώς Ενισχύσεων “Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα” Ν. 4887/2022

Δημοσιεύτηκε με την εγκριτική πράξη: 12772/10-02-2023 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΨΜΙΡ46ΜΤΛΡ-ΞΦΛ), οδηγός για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο καθεστώς “Μεταποίηση-Εφοδιαστική

Continue reading

Yποβολή προεγκρίσεων επενδυτικών δανείων στα καθεστώτα ενισχύσεων ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η ενέργεια ανάρτησης προέγκρισης δανείου είναι διαθέσιμη στους υπόχρεους προς υποβολή επενδυτικούς φορείς, στο καθεστώς ενισχύσεων ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ σύμφωνα

Continue reading

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

Υ.Α. 126997/28.12.2022 (ΦΕΚ 6872/Β/29.12.2022) Άρθρο 1 Σκοπός – Διάρκεια Καθεστώτος Σκοπός του παρόντος καθεστώτος, είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών

Continue reading