Αποζημιώσεις μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) για τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων

Δημοσιεύτηκε στο Ν.4914/2022 (άρθρο 80)

  1. Στα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του άρθρου 11 του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83), τα οποία πραγματοποίησαν αξιολογήσεις και ελέγχους επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8) και δεν έχουν λάβει μέχρι
    την έναρξη ισχύος του παρόντος τις αποζημιώσεις, που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 2/16822/0022/9.5.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 195) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο μικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ τιλίας και στην υπ’ αριθμ. 2/88585/0022/21.12.2012 (Υ.Ο.Δ.Δ. 592) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο μικών και Ανάπτυξης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που είχαν εφαρ μογή κατά τον χρόνο της αξίωσής τους, καταβάλλονται αναλόγως οι σχετικές αποζημιώσεις.
    Τα μέλη του πρώτου εδαφίου, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επανυποβάλλουν το αίτημά τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν εισπράξει τη σχετική αποζημίωση σε προγενέστερο χρόνο.
  2. Στα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011, τα οποία πραγματοποίησαν αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων, κατ’ εφαρμογή του ν. 4399/2016, από την ημε ρομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής
    επενδυτικών σχεδίων της προκήρυξης στις 19.10.2017 έως τις 30.6.2019 καταβάλλονται οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 26226/13.3.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117).

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ ΕΔΩ

1418total visits,1visits today