Τροποποιήσεις των άρθρων 23, 118 & 123 του ν.4887/22

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Α/62/02.09.2022 τροποποιήσεις των άρθρων 23, 118 και 123 του ν.4887/2022.

Άρθρο 13

Διεύρυνση φορέων από τους οποίους δύνανται να προέρχονται τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων -Τροποποίηση άρθρου 118 του ν. 4887/2022

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 118 του ν. 4887/2022 (Α΄ 16) τροποποιείται με την προσθήκη των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. και των λοιπών Υπηρεσιών των Περιφερειών και το άρθρο 118 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 118

Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων συστήνεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) άτομα. Στην απόφαση ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, καθώς και οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να προέρχονται από τους αρμόδιους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 17, συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. και των λοιπών Υπηρεσιών των Περιφερειών, καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας Θράκης, ή και από τα μέλη των Μητρώων Αξιολογητών του άρθρου 117 (Ε.Μ.Π.Α. και Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών).

Η Επιτροπή, για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της, μπορεί να ορίζει ειδικούς εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη της.  

Οι εισηγητές μπορεί να προέρχονται από τα Μητρώα Αξιολογητών του άρθρου 117 ή από τους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 17. Η απόφαση συγκρότησης κάθε Επιτροπής εκδίδεται

από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Άρθρο 14

Διεύρυνση φορέων από τους οποίους δύνανται να προέρχονται τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης Τροποποιήσεων των επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση άρθρου 123 του ν. 4887/2022

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 4887/2022 (Α΄ 16) τροποποιείται με την προσθήκη φορέων προέλευσης των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Τροποποιήσεων και η παρ. 1 του άρθρου 123 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Συστήνεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επιτροπή Αξιολόγησης Τροποποιήσεων Αποφάσεων Υπαγωγής, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη για την εξέταση:

α. αιτημάτων τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος, καθώς και στους: ν. 4399/2016 (Α΄ 117), ν. 3908/2011 (Α΄ 8) και ν. 3299/2004 (Α΄261),

β. πορισμάτων ελεγκτικών υπηρεσιών, και γ. επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης υποχρεώσεων φορέων επενδύσεων.

Στην απόφαση σύστασης της Επιτροπής, ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας της.

Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να προέρχονται από όλες τις υπηρεσίες των αρμοδίων φορέων της παρ. 3 του άρθρου 17, συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. και των λοιπών Υπηρεσιών των Περιφερειών, καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας Θράκης ή και από τα μέλη των Μητρώων Αξιολογητών του άρθρου 117 (Ε.Μ.Π.Α. και Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών).

Η Επιτροπή, για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της, μπορεί να ορίζει εισηγητές που προέρχονται από την αρμόδια υπηρεσία.».

Άρθρο 15

Αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4887/2022 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 23 του ν. 4887/2022

Στην παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4887/2022 (Α΄ 16) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την προθεσμία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εντός της  ορισθείσας στην απόφαση υπαγωγής προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης υπαγωγής. Η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης, από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της έκθεσης τελικού ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, εφόσον εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης και τεκμηριώνεται η λειτουργία της μονάδας, ιδίως με την πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών και με την έκδοση όλων των νομιμοποιητικών αδειών.

Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των περ. β) και γ) της παρ. 3 του άρθρου 17 από τα οικεία όργανα, η αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής απόφασης ασκείται από τον αρμόδιο Υπουργό.».

1315total visits,2visits today