Υποχρέωση γνωστοποίησης επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 για την υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου τους

Δημοσιεύτηκε στον Νόμο 4914/2022 (άρθρο 78)

Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και δεν έχουν γνωστο ποιήσει την υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στην περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), υποχρεούνται να γνωστοποι ούν την υλοποίηση αυτή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή της οικείας περιφέρειας, με την υποβολή είτε υπεύθυνης δήλωσης είτε αιτήματος ελέγχου, εντός τριών (3) μηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ ΕΔΩ

487total visits,1visits today