Παρατάσεις σε επενδυτικά σχέδια 3299/04, 3908/11 και 4399/16, ρυθμίσεις λόγω covid 19

Δημοσιεύτηκαν στον Ν. 4801/21 στα άρθρα 33, 34 και 35, ρυθμίσεις των επενδυτικών σχεδίων που πλήττονται από την πανδημία και παρατάσεις στις ημερομηνίες ολοκλήρωσης.

Άρθρο 33

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016 Παρατείνεται για δύο (2) έτη η προθεσμία ολοκλήρωσης σε όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016 (Α’ 117) έως τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 34

Υποχρεώσεις φορέων ως προς τις θέσεις απασχόλησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης και πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19

1. Για όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’ 261), 3908/2011 (Α’ 8) και 4399/2016 (Α’ 117) και η δραστηριότητά τους εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας δύναται να εκδοθεί χωρίς την πλήρωση του όρου της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή/και της δημιουργίας νέων, εφόσον η οριζόμενη ημερομηνία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους κυμαίνεται μεταξύ 1ης.1.2020 και 30ής.6.2021 και συντρέχουν οι λοιποί όροι του νόμου και της απόφασης υπαγωγής. Η πλήρωση του όρου της διατήρησης των υφιστάμενων ή/και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ελέγχεται μετά την περίοδο αυτήν και σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο.

2. Σε επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016, από επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους Κ.Α.Δ. των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ο υπολογισμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας για το έτος 2020 ή το έτος 2021 δύναται να πραγματοποιείται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων απασχόλησης των αντίστοιχων μηνών του έτους 2019.

Άρθρο 35

Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 και 3908/2011 – Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 4399/2016

Στη παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, τροποποιείται το τρίτο εδάφιο και η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Για όσες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 έχει κριθεί από τις αρμόδιες Γνωμοδοτικές Επιτροπές, ότι δικαιούνται παράταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης για λόγους ανωτέρας βίας, αλλά δεν έχει εκδοθεί έως τις 30.10.2019 η σχετική εγκριτική απόφαση για τη χορήγηση της παράτασης, η διάρκεια της παράτασης αυτής που εγκρίνεται με την οικεία απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου, υπολογίζεται μετά τις 31.12.2021.

Η διάρκεια της παράτασης υπολογίζεται μετά τις 31.12.2021 και για όσες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011 έχουν εκδοθεί αποφάσεις χορήγησης παράτασης μετά τις 11.9.2019, οπότε οι αποφάσεις αυτές τροποποιούνται μετά από αίτηση του δικαιούχου φορέα που υποβάλλεται εντός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος εδαφίου. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 ο υπολογισμός της διάρκειας της παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο ισχύει, ανεξαρτήτως αν έχει υλοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου έως τις 31 Μαρτίου 2017, όμως οι φορείς υλοποίησης των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 δεν δύνανται να κάνουν χρήση της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και για όσους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 αιτηθούν παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης για λόγους ανωτέρας βίας μετά τις 30.10.2019 και εφόσον τα αιτήματά τους γίνουν δεκτά από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα κατά τις κείμενες διατάξεις, σε κάθε δε περίπτωση εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 33/2011.»

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ ΕΔΩ

982total visits,1visits today