13-11-2017. ΦΕΚ/Α/171 (άρθρο 106), Επιμερισμός αμοιβής αξιολόγησης

4. Στο άρθρο 80 του ν. 4399/2016 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Για τις αποζημιώσεις των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων και των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 15 ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα για τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών του άρθρου 26. Για τις αποζημιώσεις του Προέδρου, των Μελών, Γραμματέων και αξιολογητών – εισηγητών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα για τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του άρθρου 27.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 26226/3.3.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΥΟΔΔ 117) αμοιβή για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων επιμερίζεται ως εξής: 20% για τον έλεγχο πληρότητας, 40% για τον έλεγχο νομιμότητας και 40% για την αξιολόγηση εύλογου κόστους και τον έλεγχο δεικτών βαθμολογίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να αναμορφώνονται οι ποσοστώσεις αυτές. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4399/2016.».

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

719total visits,2visits today