23/09/2022. Τροποποιήσεις αναπτυξιακού νόμου 4887/2022, σχετικά με ενισχύσεις του πρωτογενούς τομέα

Δημοσιεύτηκε στο ν.4972/2022/ΦΕΚ/Α/181/23-09-2022

Άρθρο 130

Εξουσιοδότηση περί υπαγωγής σε καθεστώς ενισχύσεων του πρωτογενούς τομέα – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 71 ν. 4887/2022

Η υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4887/2022 (Α΄ 16) συμπληρώνονται ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύνανται να υπάγονται σε καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος είδη επενδυτικών σχεδίων στους τομείς: αα. Της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 1379/2013, με την επιφύλαξη του Γ.Α.Κ. και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1388/2014, ββ. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, σύμφωνα με το στοιχείο 9 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ. και το στοιχείο 5 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, τα ποσοστά των ενισχύσεων με βάση τα ανώτατα όρια των κανονιστικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τομείς των υποπερ. αα και ββ, οι πρόσθετοι όροι, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια των τομέων αυτών.».

Άρθρο 138

Ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 68 του ν. 4887/2022

Στο άρθρο 68 του ν. 4887/2022 (Α΄ 16), περί είδους, έντασης και ποσών ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα, προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6. Κατ’ εξαίρεση για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στους τομείς της γεωργίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, δεν εφαρμόζονται οι παρ. 2, 3 και 4 και τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων καθορίζονται με βάση το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως δε τους Κανονισμούς (ΕΕ) 702/2014, 1388/2014, 1379/2013, υπό την επιφύλαξη του Γ.Α.Κ. 651/2014.»

2459total visits,2visits today