Όρια Αποζημίωσης Αξιολογήσεων & Αμοιβές Αξιολογητών ΕΜΠΑ

– Με την παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4796/2021 (ΦΕΚ 63 Α, 17-4-2021), έχει τροποποιηθεί ο Ν. 4399/2016, και πλην άλλων, στο άρθρο 80 έχει συμπεριληφθεί και διάταξη που αφορά στις αμοιβές αξιολογητών κλπ. Με βάση λοιπόν το εδάφιο 4, της παρ. 3 του άρθρου 80 του Ν. 4399/2016 :

Σε όλα τα μέλη των οργάνων αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων τα μηνιαία όρια αποζημιώσεων δύνανται να ανέρχονται μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ και υπολογίζονται σωρευτικά σε ετήσια βάση και όχι πέραν του ποσού των έξι χιλιάδων οκτακοσίων (6.800) ευρώ, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν πρόσθετης αμοιβής επίτευξης στόχων.

Στο ίδιο άρθρο, 80, του Ν. 4399/2016, προστέθηκε και η παρ. 5., με βάση την οποία:

5. Στα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011 (Α’ 83) στα οποία ανατίθεται η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» καταβάλλεται η αποζημίωση της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ.26226/3.3.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117).

Το πρώτο εδάφιο ισχύει από την 3η Ιουλίου 2019, ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων.»

Επομένως, και για το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» ισχύουν οι αμοιβές που ισχύουν στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» κλπ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ ΕΔΩ

1872total visits,2visits today