Παρατάσεις ημερομηνίας Ολοκλήρωσης επενδύσεων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011

Άρθρο 163 (Ν.4635/2019/ΦΕΚ/Α/167)

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και του ν. 3908/2011 (Α΄ 8)

  1. Στο δεύτερο και το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2019» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2020».
  2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 οι λέξεις «31ης Δεκεμβρίου 2019» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31ης Δεκεμβρίου 2020».
  3. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) οι λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2019» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2020».
  4. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2019» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2020».
  5. Η παράταση της 31ης Δεκεμβρίου 2020 καταλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια στα οποία έχει μεν πραγματοποιηθεί, βάσει παραστατικών, η υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016, εντούτοις δεν έχει γνωστοποιηθεί η υλοποίηση αυτή στην αρμόδια Υπηρεσία, με την υποβολή είτε υπεύθυνης δήλωσης είτε αιτήματος ελέγχου.
  6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Για όσες περιπτώσεις έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης της παρούσας παραγράφου, δεν έχει εκδοθεί απόφαση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 για λόγους ανωτέρας βίας, η διάρκεια της παράτασης που εγκρίνεται με την οικεία απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου, υπολογίζεται μετά τις 31.12.2020.».

Τα παραπάνω μπορείτε να αναζητήσετε στο ΦΕΚ ΕΔΩ

 

1753total visits,1visits today