Ρυθμίσεις για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις (Ν.4399/2016, 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998)

Άρθρο 28

Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 5, 6, 8, 11, 18 και 20 του ν. 4399/2016

Στον ν. 4399/2016 (Α΄ 117) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας μεγάλης επιχείρησης με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων οικονομικών ετών.»

 1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) επιχειρήσεις που κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για ενίσχυση έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση και για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή δεν δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν μέσα σε περίοδο δύο (2) ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση. Ως «μετεγκατάσταση» ορίζεται η μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή μέρους αυτής από επιχειρηματική εγκατάσταση στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (αρχική εγκατάσταση) σε επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται η ενισχυόμενη επένδυση στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (ενισχυόμενη εγκατάσταση). Μεταφορά υπάρχει όταν το προϊόν ή η υπηρεσία στην αρχική και στην ενισχυόμενη εγκατάσταση εξυπηρετεί, τουλάχιστον εν μέρει, τον ίδιο σκοπό και καλύπτει τις απαιτήσεις ή τις ανάγκες του ίδιου τύπου πελατών και χάνονται θέσεις εργασίας στην ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα σε μία από τις αρχικές εγκαταστάσεις του δικαιούχου στον ΕΟΧ.»

 1. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για τον σκοπό αυτόν για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Οι μισθώσεις αυτές μπορεί να καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον τα στοιχεία τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα της Γ.Γ.Π.Σ (taxis) και το συμφωνητικό της μίσθωσης μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο Κτηματολόγιο αρμοδίως. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταγραφής, η μίσθωση αποκτά την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα.»

 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ με την επιφύλαξη του άρθρου 67. Οι ενισχύσεις που παρέχονται σε κάθε φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνουν σωρευτικά τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του Γ.Α.Κ. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις τους παρόντος και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και ομάδα δαπανών.»

 1. α. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής ή, ύστερα από έγκριση, παράτασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄, μπορεί επίσης να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης, με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μέσα στη νέα προθεσμία. Το αίτημα παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μέσα στην αρχική ή την παραταθείσα προθεσμία ολοκλήρωσης.»

β. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

«O επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19.»

 1. Οι υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αντικαθίστανται ως εξής:

«αα. η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει, κατ΄ έτος, το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών. Στην περίπτωση αυτή, εναπομείναν ποσό ενίσχυσης από προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ανωτέρω υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό δικαιούμενης ενίσχυσης, ββ. η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.»

Άρθρο 29

Προσθήκη άρθρου 27Α στον ν. 4399/2016

1.Μετά το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 προστίθεται άρθρο 27A, ως εξής:

«Άρθρο 27A Δεν απαιτείται δημοσίευση των αποφάσεων συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του παρόντος, όπως των επιτροπών αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, των επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων, των οργάνων ελέγχου επενδύσεων, της Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών και των γνωμοδοτικών επιτροπών αλλά απαιτείται η ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 1. Η ρύθμιση της παραγράφου 1 αφορά και τις αποφάσεις συγκρότησης των συλλογικών οργάνων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται στο πλαίσιο εφαρμογής των νόμων 3908/2011 (Α΄ 8) και 3299/2004 (Α΄ 261). Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4399/2016 (Α΄ 117).

Άρθρο 30

Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 65 και 67 του ν. 4399/2016

Στον ν. 4399/2016 (Α΄ 117) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 1. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 65 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ, β) το επενδυτικό σχέδιο δημιουργεί μία (1) τουλάχιστον θέση εργασίας ανά ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης.»

 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και να του χορηγηθεί ενίσχυση έως του ποσού των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) ευρώ: α. με βάση τα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, για το σύνολο των δαπανών της παραγράφου 1 του άρθρου 66, β. με βάση τα ποσοστά και ποσά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, για τις δαπάνες της παραγράφου 2 του άρθρου 66. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου και η δικαιούμενη ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20.»

Άρθρο 31

Κατάργηση διάταξης του άρθρου 71 του ν. 4399/2016

Η περίπτωση ιγ΄ της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4399/ 2016 καταργείται.

Άρθρο 32

Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 78 και 82 του ν. 4399/2016

 1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 78 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν. 3908/2011 ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους και εφόσον κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής αυτοτελώς ή συνδυαστικά με άλλο κίνητρο, έχουν εφαρμογή αναλόγως οι υπο περιπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20.»

 1. H παράγραφος 2 του άρθρου 82 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83), που πραγματοποίησαν αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) από τις 30 Ιουνίου 2011 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, καταβάλλονται οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην 2/88585/0022/21.12.2012 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Υ.Ο.Δ.Δ. 592).»

Άρθρο 33

Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του ν. 4399/2016

Στον ν. 4399/2016 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 85 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2019 ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων για τη δήλωση τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων μέχρι την 31η Ιουλίου 2019. Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων πριν από την εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης που πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία αυτή.»
 2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 85 αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Οι λέξεις «εντός διετίας» της παρ. 2 του άρθρου 3 της 41766/26.9.2013 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β΄ 2589) αντικαθίστανται από τις λέξεις «εντός εξαετίας». Για τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων της απόφασης αυτής μπορεί να εφαρμόζεται αναλόγως η 20283/3.5.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β΄1518) πλην της παραγράφου 5 αυτής.»

 1. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 85 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην 26226/ 3.3.2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) αφορούν ποσά πλέον Φ.Π.Α. και έχουν εφαρμογή από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης. Τα μηνιαία όρια αποζημιώσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται σωρευτικά σε ετήσια βάση και όχι πέρα του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400.00) ευρώ.»

Άρθρο 34

Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011

Στο τέλος της παρ. Δ΄ του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με την ίδια απόφαση ορίζονται δικαιολογητικά, όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης μετά την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων».

Άρθρο 35

Ρυθμίσεις για τα επενδυτικά σχέδια των νόμων 2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011

 1. Φορείς επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998 (Α΄ 81) και για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις ολοκλήρωσης ή ανάκλησης, οφείλουν, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου αυτού με γνωστοποίηση του βαθμού υλοποίησης του επενδυτικού έργου τους.
 2. Για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8), το ενισχυόμενο ποσό που αφορά έργα σύνδεσης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μειώνεται στην περίπτωση και κατά το ποσοστό συμμετοχής έτερου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στο κόστος κοινών έργων σύνδεσης στη βάση της εγκεκριμένης ισχύος, με αντίστοιχη αναμόρφωση του συνολικού ενισχυόμενου ποσού, ύστερα από αίτηση του φορέα της επένδυσης.
 3. Ποσό ενίσχυσης που έχει καταβληθεί για τα επενδυτικά σχέδια της προηγούμενης παραγράφου επιστρέφεται κατά το ανωτέρω ποσοστό ή συμψηφίζεται με υπολειπόμενο προς καταβολή ποσό ενίσχυσης στον φορέα, εντόκως, ύστερα από αίτησή του. Το ποσό των αναλογούντων τόκων υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας επιμερισμού του κόστους μεταξύ του φορέα της επένδυσης και του έτερου παραγωγού μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το ύψος του επιτοκίου καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 794/2004, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 271/2008 της Επιτροπής της 30ης Ιανουαρίου 2008.
 4. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 35/ 2011 (Α΄88) αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Αν έχει προκαταβληθεί ποσό επιχορήγησης που είναι μεγαλύτερο από αυτό που οριστικοποιείται με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, επιστρέφεται άτοκα το υπερβάλλον ποσό, μέσα σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης στον φορέα της επένδυσης. Με την κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία των σχετικών παραστατικών πληρωμής του επιστρεφόμενου ποσού αποδεσμεύεται η υποβληθείσα εγγυητική επιστολή. Σε περίπτωση μη επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού, μέσα στην προθεσμία του ενός (1) μηνός, καταπίπτει μερικώς και κατά το οφειλόμενο ποσό η εγγυητική επιστολή.»

 1. Οι διατάξεις του π.δ. 35/2011 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ ΕΔΩ

913total visits,2visits today