Προκαταβολή του 25% της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 4399/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1του άρθρου 83 του ν.4582( ΦΕΚ 208 Α’) οι επενδυτικοί φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό νόμο 4399/16 εφ’ όσον έχουν υλοποιήσει το 25% του έργου που έχει εγκριθεί και επιθυμούν να λάβουν προκαταβολικά το 25% της προβλεπόμενης επιχορήγησης της συμβατικής επένδυσης δύνανται να υποβάλουν μέσω της ενέργειας «Αίτημα πληρωμής» του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ( ΠΣΚΕ ) το σχετικό αίτημά τους.

Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει της ΥΑ 135056/16-12-2016 ( ΦΕΚ 4155 Β’ ). Συγκεκριμένα το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από:

Α) Αναλυτική κατάσταση των παραστατικών δαπανών που ο φορέας έχει υλοποιήσει και των εξοφλήσεών τους.

Β) Τα παραστατικά δαπανών των επενδυτικών έργων που ο φορέας έχει υλοποιήσει, και τα παραστατικά εξόφλησής τους.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, με την οποία θα δηλώνει ότι i) έχει υλοποιήσει εγκεκριμένα βάσει της απόφασης υπαγωγής επενδυτικά έργα, συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου με το 25% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης, και ii) τα παραστατικά δαπανών και τα παραστατικά εξόφλησης τους που υποβάλλει συνημμένα, αφορούν το εγκριθέν ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου.

Δ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για την καταβολή ενισχύσεων των αναπτυξιακών νόμων, και γνωστοποιούνται με ανακοίνωση στον οικείο ιστότοπο των Αναπτυξιακών νόμων.

(https://www.ependyseis.gr/news/aitimata_pliromis_sto_PSKE.pdf) και (http://www.2890.syzefxis.gov.gr/index.php/2017/08/14/dikaiol_pliromis_word/).

Γενική Γραμματεία

Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Η ανακοίνωση ΕΔΩ

940total visits,1visits today