Προκηρύξεις Καθεστώτων Ν.4399/2016


Ενημερώσεις

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου 4399/16 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020
Πρόσθετη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου 4399/16 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2020
Επαύξηση κονδυλίων στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, του έτους 2017
Παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων στα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
8/10/2019: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του ν.4399/16, έως τις 16-12-2019
30/08/2019: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16, έως την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019.
22/08/2019. Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων στον Β’ Κύκλο προκηρύξεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 του έτους 2017
15/7/2019. Νέα Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16.
20/06/2019: Νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16.
30/05/2019: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16.

Παρατείνεται κατά δεκαπέντε (15) ημέρες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» (3ος κύκλος) του ν.4399/16

20/03/2019 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ν.4399/2016
21/12/2018 Έναρξη 3ου κύκλου υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων Γενική Επιχειρηματικότητα του ν.4399/16
7/12/2018 Λήξη υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς του Μηχανολογικού Εξοπλισμού το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018
4/12/2017 Επαύξηση κονδυλίων χρηματοδότησης καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 για τα έτη 2016-2021
30/11/2017 Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες MME», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους», του έτους 2017
15/11/2017 Ανοίγει ο δεύτερος κύκλος των ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου

Τρέχουσες Προκηρύξεις Καθεστώτων Ν.4399/2016.

01/07/2019. Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.
20/02/2019: Τρίτη (3η) προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.
27/12/2018: 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016
13/09/2018: Παράταση υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς “Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ” του αναπτυξιακού N. 4399/2016
27/07/2018: Νέα Παράταση υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»
25/06/2018 Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ
Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016. 
Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

15/12/2017 Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 
ΥΑ 84963 & 84972 Τροποποίηση καθεστώτων Γενικής Επιχ. & Νέων Ανεξ. ΜΜΕ σχετικά με αξιολόγηση
Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» μέχρι 21 Μαΐου 2018  
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Παράταση στην Ημερομηνία λήξης υποβολών προτάσεων στο καθεστώς «Γενικής επιχειρηματικότητας» Β’ Κύκλου, μέχρι την Δευτέρα 16-04-2018
Παράταση υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας μέχρι 7/5/2018 

Τροποποιήσεις

20/09/2018: B’ Κύκλος Προκηρύξεων. Τροποποιήσεις καθεστώτων Γενικής Επιχειρηματικότητας και Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ
18/07/2018. ΦΕΚ παράτασης Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ (Β’ Κύκλος)
12/02/2018 Τροποποίηση της «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016», του Α κύκλου, ως προς την διαδικασία Αξιολόγησης.
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 108645/17-10-2016 απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού Ν.4399/2016», (Β΄ 3378), όπως ισχύει
ΚΥΑ 3625 και 3634/2017 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 108646/17-10-2016(ΦΕΚ Β’3380) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Ενισχύσεις μηχανολογικού
εξοπλισμού” και Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 108647/17-10-2016 (ΦΕΚ Β’3379) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108644/17-10-2016 απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού Ν.4399/2016», (Β΄3377), όπως ισχύει
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108646/17-10-2016 απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του αναπτυξιακού Ν.4399/2016», (Β΄3380), όπως ισχύει
23/11/2017 Οδηγίες εφαρμογής των τροποποιητικών διατάξεων για τον έλεγχο πληρότητας
31/10/2017 Συμπλήρωση δικαιολογητικών-παραβόλων κατά τη φάση ελέγχου πληρότητας σε αιτήσεις για το ν.4399/2016 στο καθεστώς της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
19/10/2017 Συμπλήρωση δικαιολογητικών-παραβόλων κατά τη φάση ελέγχου πληρότητας σε αιτήσεις για το ν.4399/2016 στο καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 108646/17-10-2016(ΦΕΚ Β’3380) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” του αναπτυξιακού N.4399/2016”.
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 108647/17-10-2016 (ΦΕΚ Β’3379) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους” του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016».
ΦΕΚ 4117/2016 Τροποποίηση διατάξεων των προκηρύξεων καθεστώτων Γενικής Επιχειρηματικότητας & Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ/Νέες Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 23/01/2017 και φακέλων Τεκμηρίωσης μέχρι 30/01/2017

Προκηρύξεις 2016

       Υποχρεωτικό Αρχείο xls “Υπολογισμός Ενισχύσεων Μείζονος Μεγέθους”
       Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» 
       Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας & Απολ. Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» -Τομ. Τουρισμού 

Οδηγίες για συμπλήρωση του excel για τον υπολογισμό ενισχύσεων όλων των καθεστώτων
Ενημερωτικό Σημείωμα για όλα τα καθεστώτα /Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

1782total visits,2visits today