Οδηγίες εφαρμογής των τροποποιητικών διατάξεων για τον έλεγχο πληρότητας

Mε τις υπ’ αριθμ. 111069/13-10-17 (Β’ 3815) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 108645/17-10-2016 (Β’3378) απόφασης “Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού N. 4399/2016”» και 111072/13-10-17 (Β’ 3660) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 108644/17-10-2016 (B’ 3377) απόφασης “Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ” του αναπτυξιακού N. 4399/2016”» Υπουργικές αποφάσεις, τροποποιήθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των παραληφθεισών αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα ως άνω αναφερόμενα καθεστώτα, ως προς τον Έλεγχο της Πληρότητας. Συγκεκριμένα η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής θεσπίζει την δυνατότητα προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την έκδοσή τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή του ηλεκτρονικού φακέλου τεκμηρίωσης ενώ η παρ. 2 του ίδιου άρθρου προβλέπει ότι η ως άνω δυνατότητα μπορεί να αξιοποιείται και κατά το στάδιο της παραλαβής της αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τις ανωτέρω τροποιητικές διατάξεις :σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο πληρότητας από τον αξιολογητή ΕΜΠΑ η αίτηση υπαγωγής κρίθηκε μη πλήρης (λόγω της έλλειψης ή της ατελούς προσκόμισης ορισμένων δικαιολογητικών), οι φορείς υποδοχής δύνανται να ενημερώσουν τον Φορέα του επενδυτικού σχεδίου για την προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα 1, εφόσον οι προϋποθέσεις έκδοσής τους συνέτρεχαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Ειδικά τα δικαιολογητικά των περ. i και ii της παρ. 4 του σημείου Δ του Παραρτήματος 1 (δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της φερεγγυότητας) γίνονται δεκτά εφόσον οι προϋποθέσεις έκδοσής τους συνέτρεχαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή του ηλεκτρονικού φακέλου τεκμηρίωσης.

Διευκρινίζονται τα εξής :

Στην κατηγορία των δικαιολογητικών/εγγράφων που μπορεί να ζητηθούν δεν περιλαμβάνονται α) το αρχείο xls «Υπολογισμός ενισχύσεων», εφόσον δεν είχε υποβληθεί με την Αίτηση Υπαγωγής, ώστε να μη δημιουργείται θέμα τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 4 του Άρθρου 4 του Ν.4399/2016 και β) η περίπτωση των παραβόλων που έχουν πληρωθεί εκπρόθεσμα όπως ορίζονται στο σχετικό σημείο ελέγχου πληρότητας του Οδηγού Αξιολόγησης ( σ. 12, ερώτηση 1.8)

Το σύνολο των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται στο τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας του Οδηγού Αξιολόγησης, περιλαμβανομένων αυτών της φερεγγυότητας, μπορεί να ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία και να υποβληθούν από τους φορείς.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις ερωτηματολογίου με ψηφιακή υπογραφή (ερώτηση ελέγχου πληρότητας 1.4) και συμπληρωματικού παραβόλου, σε περίπτωση εσφαλμένου υπολογισμού του αναλογούντος παραβόλου, για το οποίο απαιτείται συμπλήρωση (ερώτηση ελέγχου πληρότητας 1.8.).

Ολόκληρη η εγκύκλιος ΕΔΩ

581total visits,2visits today