Αποζημιώσεις μελών Εθνικών Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών

Δημοσιεύτηκε στο άρθρο 26 του ν.4712 (146/Β/29-07-2020).

Άρθρο 26

Αποζημιώσεις μελών Εθνικών Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών

(ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ)

Στο τέλος της παρ. 17 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην υπ’ αρ.26226/13.3.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) και αφορούν αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών υπαλλήλων φορέων γενικής κυβέρνησης, ως μελών των

Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών (ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ), από 1.1.2017 και εφεξής κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές. Για τα Μέλη των Μητρώων ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ που είναι ιδιώτες και που για την καταβολή των

αποζημιώσεων της, ως άνω, απόφασης απαιτείται να εκδίδονται παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης) δίνεται η δυνατότητα από 1.1.2017 και εφεξής, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, οι τίτλοι κτήσης να εκδίδονται καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου έκδοσης των δύο τίτλων κτήσης ανά εξάμηνο, μόνο για τις συναλλαγές που αφορούν στην ιδιότητά τους, ως Μελών των Μητρώων αυτών».

1770total visits,1visits today