29/1/2019. Τροποποιήσεις της ΚΥΑ «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016

Αριθμ. 3664

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 108612/17-10-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 3410) «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (A΄117) και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού.

Άρθρο 1

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. 108612/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3410) κοινή υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 καταργείται και οι παράγραφοι 4, 5, και 6 του εν λόγω άρθρου αναριθμούνται σε 3, 4, και 5, αντίστοιχα.

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3, όπως αυτή αναριθμείται με το παρόν άρθρο, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Δεν είναι επιλέξιμες και δεν ενισχύονται i) επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί στο οικείο σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ)

ως κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα ή προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό και ii) επενδύσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης και επηρεάζουν ένα δεδομένο σύστημα υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων.

Είναι επιλέξιμες και ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν στη δημιουργία ταμιευτήρα ή/και επενδύσεις που αφορούν στην αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων εκτός της μονάδας υδάτων οι οποίες δεν επηρεάζουν υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα (π.χ. παροχή υδροδότησης αποκλειστικά από ύδατα βιολογικού καθαρισμού). Τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ελέγχονται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.), της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Η υποχρέωση εφαρμογής των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο (στο πλαίσιο των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος

6 στοιχείο στ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 για την παροχή των ενισχύσεων του ν. 4399/2016), καταλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων για τα οποία έχει ήδη υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4399/2016 ή/και έχει εκδοθεί η απόφαση υπαγωγής τους με την οποία παρέχονται οι ενισχύσεις του ν. 4399/2016 και στα οποία περιλαμβάνονται δαπάνες επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης.»

3. Στο τέλος της πρώτης πρότασης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και εντός της παρενθέσεως, προστίθεται η φράση «καθώς και, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 όπως αυτή αναριθμείται με το παρόν άρθρο, και του άρθρο 14 παράγραφος 6 στοιχείο στ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014, αν οι δαπάνες επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης που τυχόν περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο, αφορούν σε βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί στο οικείο σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) ως κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα ή προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό, ή/και έχουν ως αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης και επηρεάζουν ένα δεδομένο σύστημα υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων, και δεν αφορούν στη δημιουργία ταμιευτήρα ή/ και επενδύσεις που αφορούν στην αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων εκτός της μονάδας υδάτων οι οποίες δεν επηρεάζουν υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα, κ.λπ.».

4. Το στοιχείο 7 του προοιμίου της υπ’ αριθ. 108612/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3410) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107

και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, L 193 της 1.7.2014 σ.1), και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού.»

5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 108612/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3410) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 2

Για τον έλεγχο και την εφαρμογή των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου 1, οι φορείς υποδοχής του άρθρου 13 του ν. 4399/2016 των αιτήσεων υπαγωγής των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί μέχρι την έκδοση της παρούσας, αμέσως μετά την έκδοσή της με σχετικό έγγραφο ζητούν από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (στην οποία έχει ήδη διαβιβαστεί αντίγραφο της αίτησης και του φακέλου τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου), να βεβαιώσει, βάσει των στοιχείων και δεδομένων του φακέλου του επενδυτικού σχεδίου και το οικείο σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) της περιοχής υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, με έγγραφό της εντός δέκα (10) ημερών, αν οι δαπάνες επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο, αφορούν σε βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί στο οικείο σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) ως κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα ή προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό, ή/και έχουν ως αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης και επηρεάζουν ένα δεδομένο σύστημα υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων, και δεν αφορούν στη δημιουργία ταμιευτήρα ή/και επενδύσεις που αφορούν στην αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων εκτός της μονάδας υδάτων οι οποίες δεν επηρεάζουν υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα. Σε περίπτωση διαπίστωσης των ανωτέρω, οι εν λόγω δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου δεν θα συμπεριληφθούν στο επιλέξιμο προς ενίσχυση κόστος της απόφασης υπαγωγής, στις δε περιπτώσεις που η απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου έχει ήδη εκδοθεί μέχρι την έκδοση της παρούσας, η αρμόδια υπηρεσία θα προβαίνει αυτεπαγγέλτως σε σχετική τροποποίησή της προκειμένου να αφαιρεθούν από το επιλέξιμο προς ενίσχυση κόστος του επενδυτικού σχεδίου οι εν λόγω δαπάνες.

Αριθμ. 3666

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 129229/24-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 4122) κοινήςυπουργικής απόφασης «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε

επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού.

Άρθρο 1

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. 129229/24-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 4122) κοινή υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:

1. Η πρώτη πρόταση της παραγράφου 1 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής: «Τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, μπορεί να αφορούν είτε σε ίδρυση νέας μονάδας, είτε σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας, είτε σε εκσυγχρονισμό, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) και της απόφασης προκήρυξης του συγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης του εν λόγω νόμου, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 της παρούσας.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 καταργείται και οι παράγραφοι 4, 5, και 6 του εν λόγω άρθρου αναριθμούνται σε 3, 4, και 5, αντίστοιχα.

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3, όπως αυτή αναριθμείται με το παρόν άρθρο, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Δεν είναι επιλέξιμες και δεν ενισχύονται ι) επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί στο οικείο σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) ως κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα ή προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό και ιι) επενδύσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης και επηρεάζουν ένα δεδομένο σύστημα υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων.

Είναι επιλέξιμες και ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν στη δημιουργία ταμιευτήρα ή/και επενδύσεις που αφορούν στην αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων εκτός της μονάδας υδάτων οι οποίες δεν επηρεάζουν υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα (π.χ. παροχή υδροδότησης αποκλειστικά από ύδατα βιολογικού καθαρισμού). Τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ελέγχονται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.), της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Η υποχρέωση εφαρμογής των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο (στο πλαίσιο των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 6 στοιχείο στ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 για την παροχή των ενισχύσεων του ν. 4399/2016), καταλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων για τα οποία έχει ήδη υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4399/2016 και στα οποία περιλαμβάνονται δαπάνες επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης.».

4. Στο τέλος της πρώτης πρότασης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και εντός της παρενθέσεως, προστίθεται η φράση «καθώς και, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 όπως αυτή αναριθμείται με το παρόν άρθρο, και του άρθρο 14 παράγραφος 6 στοιχείο στ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014, αν οι δαπάνες επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης που τυχόν περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο, αφορούν σε βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί στο οικείο σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) ως κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα ή προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό, ή/και έχουν ως αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης και επηρεάζουν ένα δεδομένο σύστημα υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων, και δεν αφορούν στη δημιουργία ταμιευτήρα ή/και επενδύσεις που αφορούν στην αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων εκτός της μονάδας υδάτων οι οποίες δεν επηρεάζουν υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα, κ.λπ.».

5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 129229/24-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 4122) κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 2

Για τον έλεγχο και την εφαρμογή των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου 1, οι φορείς υποδοχής του άρθρου 13 του ν 4399/2016 των αιτήσεων υπαγωγής των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί μέχρι την έκδοση

της παρούσας, αμέσως μετά την έκδοσή της με σχετικό έγγραφο ζητούν από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (στην οποία έχει ήδη διαβιβαστεί αντίγραφο της αίτησης και του φακέλου τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου), να βεβαιώσει, βάσει των στοιχείων και δεδομένων του φακέλου του επενδυτικού σχεδίου και το οικείο σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) της περιοχής υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, με έγγραφό της εντός δέκα (10) ημερών, αν οι δαπάνες επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο, αφορούν σε βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί στο οικείο σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) ως κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα ή προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό, ή/και έχουν ως αποτέλεσμα την

καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης και επηρεάζουν ένα δεδομένο σύστημα υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων, και δεν αφορούν στη δημιουργία ταμιευτήρα ή/και επενδύσεις που αφορούν στην αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων εκτός της μονάδας υδάτων οι οποίες

δεν επηρεάζουν υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα. Σε περίπτωση διαπίστωσης των ανωτέρω, οι εν λόγω δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου δεν θα συμπεριληφθούν στο επιλέξιμο προς ενίσχυση κόστος της απόφασης υπαγωγής που τυχόν εκδοθεί.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

488total visits,2visits today