Τροποποίηση ν.4399 (αξιολόγηση επενδύσεων ν. 4399/16) και τροποποιήσεις ν.3299/04 και 3908/11

Άρθρο 18

Το άρθρο 14 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14 Περιεχόμενο και διαδικασία αξιολόγησης 4399/2016

1. Περιεχόμενο αξιολόγησης Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων διενεργείται:

α. Έλεγχος Πληρότητας Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας, όπως ορίζεται στην οικεία απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.

β. Έλεγχος Νομιμότητας Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) πλήρης συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου με τους όρους του παρόντος,

ββ) τεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών, όπως ιδίως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και κάθε άλλου πιστοποιητικού που ορίζεται στην απόφαση προκήρυξης,

γγ) τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.

γ. Αξιολόγηση εύλογου κόστους και έλεγχος δεικτών βαθμολογίας Αντικείμενο του σταδίου αυτού αποτελεί σωρευτικά ή εναλλακτικά:

αα) η εκτίμηση του εύλογου κόστους των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, ββ) η εκτίμηση της υποβληθείσας ανάλυσης βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου,

γγ) η πλήρωση δεικτών βαθμολογίας με βάση τα εξής ενδεικτικώς αναφερόμενα κριτήρια:

α. οικονομική επίδοση του φορέα (δείκτες ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, αποδοτικότητας κεφαλαίων),

β. διαθέσιμα κεφάλαια μετόχου/εταίρου,

γ. κάλυψη ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού,

δ. δείκτες βιωσιμότητας και απόδοσης της επένδυσης,

ε. δείκτες βιωσιμότητας και απόδοσης του φορέα μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης,

στ. δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, με έμφαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ζ. υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις ειδικές περιπτώσεις ενίσχυσης του άρθρου 12, η. αξιοποίηση αργούντων κτηρίων.

 1. Διαδικασία Αξιολόγησης Η αξιολόγηση διενεργείται είτε με τη μέθοδο α΄ της συγκριτικής αξιολόγησης είτε με τη μέθοδο β΄ της άμεσης αξιολόγησης, κατά τα οριζόμενα στην οικεία απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης. Στις περιπτώσεις αξιοποίησης του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) η αξιολόγηση της αίτησης ανατίθεται σε έναν (1) αξιολογητή, ο οποίος επιλέγεται από το οικείο Μητρώο του άρθρου 24 με τυχαία ηλεκτρονική επιλογή μέσω ΠΣΚΕ.

α. Συγκριτική αξιολόγηση i. Ο έλεγχος πληρότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών διενεργείται από την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13 ή/και από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Αν απορριφθεί αίτηση για λόγους μη πληρότητας του φακέλου, ο αιτών ενημερώνεται σχετικά στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, την οποία δήλωσε κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ, το σχετικό δε παράβολο δεν επιστρέφεται. Ο έλεγχος νομιμότητας πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13 ή/ και από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας των αιτήσεων πραγματοποιείται από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

 1. Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, τάσσεται προθεσμία έως δέκα (10) ημερών στο φορέα προκειμένου να τις παράσχει. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται στο σύνολό της. Η διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.

iii. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, που συνίσταται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στην απόφαση ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, που μπορεί να προέρχονται είτε από τους αρμόδιους φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου 13 είτε από το ΕΜΠΑ, καθώς και οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της Επιτροπής, αυτή μπορεί να ορίζει ειδικούς εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη της. Η απόφαση συγκρότησης κάθε Επιτροπής εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της παραγράφου 3 του παρόντος.

 1. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καταρτίζεται στο ΠΣΚΕ προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Κατά του προσωρινού πίνακα, ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15. Στις περιπτώσεις που η υποβληθείσα αίτηση απορρίπτεται για λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ ή/και γ΄ της παραγράφου 1, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά του συνολικού αποτελέσματος της αξιολόγησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15.

ν. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζεται οριστικός πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται με κριτήριο το μικρότερο ενισχυόμενο κόστος επένδυσης. Τα επενδυτικά σχέδια με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον οριστικό πίνακα υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης, μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της απόφασης προκήρυξης.

β. Άμεση αξιολόγηση Κατά τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης διενεργείται αυτοτελής αξιολόγηση κάθε νόμιμης και εμπρόθεσμης αίτησης υπαγωγής, με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας και τους διαθέσιμους πόρους.

 1. Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13 ή/και από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Αν η αίτηση απορριφθεί για λόγους μη πληρότητας του φακέλου, ο αιτών ενημερώνεται σχετικά στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, την οποία δήλωσε κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ, το σχετικό δε παράβολο δεν επιστρέφεται. Ο έλεγχος νομιμότητας πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13 ή/ και από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας των αιτήσεων πραγματοποιείται από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών.
 2. Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, ορίζεται προθεσμία έως δέκα (10) ημερών στο φορέα, προκειμένου να τις παράσχει. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται στο σύνολό της. Η διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

iii. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, που συνίσταται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στην απόφαση ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, που μπορεί να προέρχονται είτε από τους αρμόδιους Φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου 13 είτε από το ΕΜΠΑ, καθώς και οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της Επιτροπής, αυτή μπορεί να ορίζει ειδικούς εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη της. Η απόφαση συγκρότησης κάθε Επιτροπής εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της παραγράφου 3.

 1. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Κατά του αποτελέσματος της αξιολόγησης, ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15.
 2. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος με ατομικές αποφάσεις υπαγωγής. Αρμόδια όργανα για την έκδοση των αποφάσεων αυτών είναι:

α. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

β. Ο Υπουργός Εσωτερικών για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

γ. Οι Περιφερειάρχες για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών.

 1. Αν το επενδυτικό σχέδιο δεν εγκριθεί για λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ ή/και γ΄ της παραγράφου 1, εκδίδεται απορριπτική απόφαση από τα αρμόδια όργανα της προηγούμενης παραγράφου, η οποία κοινοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ενδιαφερόμενου, το σχετικό δε παράβολο δεν επιστρέφεται.
 2. Στην απόφαση προκήρυξης εξειδικεύονται τα κριτήρια, η μεθοδολογία, η προθεσμία παροχής διευκρινίσεων, τα όργανα και η διαδικασία της αξιολόγησης και καθορίζονται τα επιμέρους στοιχεία αξιολόγησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι δείκτες βαθμολόγησης και η στάθμισή τους, καθώς και η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώνει το επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης.

6.α. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης εκδίδει Οδηγό Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, ο οποίος αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων νομιμότητας και τις μεθόδους αξιολόγησης, πρότυπα κόστη για είδη επενδυτικών σχεδίων και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης. β. Όπου στις διατάξεις του ν. 4399/2016 γίνεται αναφορά στα αρμόδια όργανα της «παρ. 7 του άρθρου 14» νοείται αναφορά στα αρμόδια όργανα της παραγράφου 3 του άρθρου 14.».

Τεκμηρίωση υλοποίησης του 50% για σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις ν.2601/98, 3299/2004, 3908/2011

Άρθρο 19

α. Η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται, ως εξής:

«5.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των Καθεστώτων Ενισχύσεων του άρθρου 29.».

β. Η απόφαση της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4399/2016 έχει εφαρμογή και για τα επενδυτικά σχέδια των νόμων 2601/1998 (Α’ 81), 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄8). Άρθρο 20 1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α΄117) το εδάφιο «Για τη διαπίστωση της υλοποίησης …δαπανών και πληρωμών για το έργο.» αντικαθίσταται ως εξής: «Για τη διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόμενης από συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών δαπανών και πληρωμών για το έργο από τον φορέα της επένδυσης έως τις 31 Ιουλίου 2017. Τα οικεία παραστατικά μπορούν να εκδίδονται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2017.».

 Παράταση ολοκλήρωσης ν.3908/2011

 1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 76 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α΄8) παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017».

Μείωση κόστους επενδυτικού σχεδίου και παράταση με το 50%

 1. Στο άρθρο 76 προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

«3. Η προϋπόθεση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για τη χορήγηση της παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και την παράγραφο 2, αφορά και στις περιπτώσεις του τελικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, για το οποίο ο φορέας της επένδυσης δηλώνει υπεύθυνα ότι θα είναι μικρότερο από το εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής ενισχυόμενο κόστος. Η πρόταση του τελικού ενισχυόμενου κόστους υποβάλλεται από το φορέα της επένδυσης με την προϋπόθεση μη ουσιωδών μεταβολών του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού του σχεδίου, όπως εγκρίθηκε στην απόφαση υπαγωγής ή τροποποίησής της ή όπως τυχόν αυτό εγκριθεί βάσει αιτήματος τροποποίησης που έχει υποβάλει ο φορέας μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.». Άρθρο 21 Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 9 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α΄117) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να συνιστώνται Ομάδες Εργασίας αποτελούμενες από μέλη του Ε.Μ.Π.Ε. για την πραγματοποίηση των διοικητικών ελέγχων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο καταμερισμός εργασιών, ο τρόπος λειτουργίας Ομάδων Εργασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η αποζημίωση για κάθε έλεγχο είναι η οριζόμενη στην κ.υ.α. 26226/3.3.2017 (ΥΟΔΔ 117).».

Όροι ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/ 2004 και 3908/2011 και τροποποίησης των αποφάσεων υπαγωγής

Άρθρο 22 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3908/2011 (Α΄8) 1.

Στο άρθρο 14Β του ν. 3908/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), προστίθεται ο τίτλος «Όροι ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/ 2004 και 3908/2011 και τροποποίησης των αποφάσεων υπαγωγής».

 1. Στο τέλος της περίπτωσης εε΄ της παρ. Α΄ του άρθρου 14Β, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α΄117), η φράση «σύμφωνα με την περίπτωση Β΄ του παρόντος» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με την παράγραφο Β΄ του παρόντος».
 2. Η περίπτωση στστ΄ της παρ. Α΄ του άρθρου 14Β, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), αναριθμείται σε περίπτωση ζζ΄ και προστίθεται νέα περίπτωση στστ΄ ως εξής:

«στστ. Η μείωση της ισχύος (για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – ΑΠΕ) ή της δυναμικότητας (για λοιπά επενδυτικά σχέδια) δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 25% με ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου και αιτιολογημένη κατά περίπτωση αναπροσαρμογή ή όχι του ενισχυόμενου κόστους. Σε περίπτωση μείωσης άνω του 25% και έως 50% και ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται μόνο μετά από έγκριση αιτήματος τροποποίησης που υποβάλει ο φορέας στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την παράγραφο Β΄. Σε περίπτωση μείωσης της ισχύος ή της δυναμικότητας άνω του 50%, το επενδυτικό σχέδιο δεν νοείται ως ολοκληρωμένο και εκδίδεται απόφαση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής και ανάκτησης της τυχόν χορηγηθείσας ενίσχυσης με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων και προσαυξημένης κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την ημερομηνία καταβολής.».

 1. Η παράγραφος Β΄ του άρθρου 14Β, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), αντικαθίσταται ως εξής: «Β. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικειμένου εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία μετά από αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του φορέα, το οποίο εξετάζεται από την υπηρεσία και γίνεται αποδεκτό υπό τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου Α΄. Για την εξέταση του αιτήματος τροποποίησης δεν απαιτείται επανεξέταση της βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.».

Μεταβολές επωνυμίας, της εταιρικής σύνθεσης, της νομικής μορφής, της έδρας ή λοιπών στοιχείων επικοινωνίας

 1. Η παρ. Ε΄ του άρθρου 14Β, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α΄117), αντικαθίσταται ως εξής: «Ε. Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας, της εταιρικής σύνθεσης, της νομικής μορφής, της έδρας ή λοιπών στοιχείων επικοινωνίας της ενισχυόμενης επιχείρησης, η γνωστοποίηση των μεταβολών, με τα οικεία δικαιολογητικά, πραγματοποιείται μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται κύρωση, που ορίζεται με την υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.».

Αυτεπάγγελτη Τροποποίηση από την Υπηρεσία

 1. Η παρ. ΣΤ΄ του άρθρου 14Β, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016, αντικαθίσταται, ως εξής:

«ΣΤ. Η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής μπορεί να διενεργηθεί και αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία, εφόσον διαπιστωθεί μεταβολή των όρων της απόφασης υπαγωγής. Για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής σύμφωνα με τις παραγράφους Β΄ και Γ΄, απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών.».

Κατεβάστε το ΦΕΚ ΕΔΩ

 

1179total visits,1visits today