Τροποποίηση ν4399/2016 σχετική με Άρθρο 12 και ρυθμίσεις παλαιότερων νόμων (3299, 3908)

Άρθρο 106 Τροποποιήσεις αναπτυξιακών νόμων

Προϋποθέσεις Άρθρου 12

  1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ του άρθρου 12 του ν. 4399/2016 (Α΄117) προστίθεται η εξής φράση: «είτε και χωρίς την προϋπόθεση αύξησης της εξωστρέφειάς τους, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 85% του κύκλου εργασιών το τρίτο έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.».

Τμηματική καταβολή επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στο ν.3299/2004 και 3908/2011

2.α. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Αν στην απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται υπολειπόμενο ποσό ενίσχυσης μικρότερο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ή στην καταβολή της τελευταίας δόσης υπολείπεται ποσό μέχρι του ορίου των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, καταβάλλεται άπαξ ή προστίθεται στην προηγούμενη δόση κατ’ εξαίρεση του όρου της παραγράφου 1.».

β. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να συγχωνεύονται η 3η, 4η, 5η, 6η και 7η δόση σε μία ή περισσότερες δόσεις με κριτήρια το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος του υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης.».

γ. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται: αα) στις περιοχές των περιπτώσεων θ΄ και ι΄ του άρθρου 12 του παρόντος, ββ) σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές όπως οριοθετούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 (Α΄25) και με την προϋπόθεση της επαρκούς τεκμηρίωσης του άμεσου επηρεασμού τους από τις προκληθείσες φυσικές καταστροφές, με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καταβάλλεται το συνολικό ποσό της τρίτης, τέταρτης, πέμπτης, έκτης και έβδομης δόσης.».

  1. Στο τέλος του άρθρου 78 του ν. 4399/2016 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Στις περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) και έχει γίνει χρήση βραχυπρόθεσμου δανεισμού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 και την παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 35/2011, μπορεί ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός να μετατραπεί σε μακροπρόθεσμο δάνειο.».

Αποζημιώσεις των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων και των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων

  1. Στο άρθρο 80 του ν. 4399/2016 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Για τις αποζημιώσεις των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων και των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 15 ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα για τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών του άρθρου 26. Για τις αποζημιώσεις του Προέδρου, των Μελών, Γραμματέων και αξιολογητών – εισηγητών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα για τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του άρθρου 27. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 26226/3.3.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΥΟΔΔ 117) αμοιβή για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων επιμερίζεται ως εξής: 20% για τον έλεγχο πληρότητας, 40% για τον έλεγχο νομιμότητας και 40% για την αξιολόγηση εύλογου κόστους και τον έλεγχο δεικτών βαθμολογίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να αναμορφώνονται οι ποσοστώσεις αυτές. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4399/2016.».

Γνωμοδοτικές Επιτροπές ν.3299/2004

  1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 (Α΄ 261) αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που γνωμοδοτεί για το χαρακτηρισμό: α) των υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή ως νέων, β) των προϊόντων ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή ως νέων, γ) επενδύσεων ως επενδύσεων ανάπτυξης λογισμικού, δ) επενδύσεων ως εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας, ε) επενδύσεων ως επενδύσεων ανάπτυξης τεχνολογιών, στ) επενδύσεων ως επενδύσεων παραγωγής καινοτομικών προϊόντων ή και εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία. Μέλη της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είναι ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων ως πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, ένα (1) εξειδικευμένο σε θέματα τεχνολογίας στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εξειδικευμένος σε θέματα τεχνολογίας, ένας (1) εξωτερικός εμπειρογνώμονας που προέρχεται από πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα ή εργαστήρια και ένας (1) εξωτερικός εμπειρογνώμονας που ορίζεται από το Σ.Ε.Β.. Στην απόφαση συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για το έργο της Επιτροπής.».
  2. Η παρ. 17 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

«17. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 80, καθώς και των παραγράφων 4 του άρθρου 24, 4 του άρθρου 25 και 2 του άρθρου 27, διατηρείται σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 2/88585/ 0022/21.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΟΔΔ 592).». 9. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4399/ 2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις Επιτροπές συμμετέχει ο Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του οικείου Φορέα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.».

Τήρηση Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων

  1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 10 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ρυθμίσεις του πρώτου εδαφίου έχουν εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018 για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή. Για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που εκδίδονται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2017, το διάστημα των δύο (2) μηνών του πρώτου εδαφίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018 και σε κάθε περίπτωση ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων πριν την εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης που πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία αυτή.».
  2. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 10 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν η τελική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης εκάστου έτους τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων είναι προγενέστερη της 1ης.1.2013, δεν απαιτείται η υποβολή της μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.».

Κατεβάστε το ΦΕΚ ΕΔΩ

1135total visits,1visits today