Επαύξηση κονδυλίων χρηματοδότησης καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 για τα έτη 2016-2021

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 106688/13-10-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

Άρθρο 1

  1. Οι περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 τροποποιούνται -αντικαθίστανται, ως εξής:

«β. της Γενικής Επιχειρηματικότητας, στα διακόσια ογδόντα εκατομμύρια (280.000.000) ευρώ,

γ. των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ, στα επτά εκατομμύρια (7.000.000) ευρώ».

  1. Το άρθρο 2 τροποποιείται – αντικαθίστανται, ως εξής:

«Άρθρο 2

Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των καθεστώτων του ν. 4399/2016 που προκηρύσσονται το έτος 2016, καθορίζεται ως εξής:

Για το καθεστώς,

α. Της Γενικής Επιχειρηματικότητας, στα εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ.

β. των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ, στα εκατό σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) ευρώ».

  1. Το άρθρο 3 τροποποιείται – αντικαθίστανται, ως εξής:

«Άρθρο 3

Πηγές Χρηματοδότησης Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού

α. Τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των επενδυτικών

σχεδίων της παρούσας απόφασης καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη των διακοσίων ενενήντα εκατομμυρίων (290.000.000) ευρώ, και δύναται να προέλθουν από εθνικούς πόρους ή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι:

i. για το τρέχον έτος (2017) δεν θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και απώλεια φορολογικών εσόδων.

ii. για το επόμενο έτος (2018) η δαπάνη που θα προκύψει εκτιμάται στο ύψος των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και στο ύψος των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000 ευρώ) απώλεια φορολογικών εσόδων.

iii. για τα επόμενα τρία έτη (2019, 2020, 2021) η δαπάνη που θα προκύψει εκτιμάται στο ύψος των διακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (220.000.000) ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και στο ύψος των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) ευρώ απώλεια φορολογικών εσόδων». 

Άρθρο 2

Από τα ως άνω του άρθρου 1, παρ. 1 και 2, οριζόμενα ποσά, μέρος αυτών αφορά τις ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στα καθεστώτα της Γενικής Επιχειρηματικότητας και των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 108612/17-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων…», (Β’ 3410), η οποία εκδόθηκε στη βάση του Κανονισμού 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου «για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά……

Ειδικότερα

i. ποσό ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) ευρώ αφορά την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας,

ii. ποσό ύψους έξι εκατομμυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ αφορά τις ενισχύσεις της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας,

iii. ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ αφορά την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής του καθεστώτος Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ,

iv. ποσό ύψους οκτώ εκατομμυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων (8.500.000) ευρώ αφορά τις ενισχύσεις της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης του καθεστώτος των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ. 

Άρθρο 3

α. Κατά τα λοιπά έχει εφαρμογή η υπ’ αριθμ. 106688/13-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2017

Κατεβάστε το ΦΕΚ από εδώ

1007total visits,1visits today