Καθορισμός ύψους χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής και έγκρισης μεταβολής στοιχείων επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004.

Το ύψος του χρηματικού ποσού (παραβόλου) που καταβάλλεται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 4399/2016, καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής τους και μέχρι την υποβολή αιτήματος τελικού ελέγχου, καθώς και της έγκρισης μεταβολής στοιχείων, μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσής των και τα οποία υποχρεούται να τηρεί ο φορέας έως τη λήξη του διαστήματος μακροχρόνιων υποχρεώσεων, συναρτάται με το συνολικό κόστος του υπαχθέντος επενδυτικού σχεδίου και ορίζεται ως ακολούθως:

– για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής, το ένα τρίτο (1/3) του αρχικώς καταβληθέντος παραβόλου (ήτοι του παραβόλου που καταβλήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του αντίστοιχου επενδυτικού νόμου), – για την υποβολή, μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, αιτημάτων έγκρισης μεταβολής στοιχείων και τα οποία υποχρεούται να τηρεί ο φορέας έως τη λήξη του διαστήματος μακροχρόνιων υποχρεώσεων, το ένα πέμπτο (1/5) του αρχικώς καταβληθέντος παραβόλου (ήτοι του παραβόλου που καταβλήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του αντίστοιχου επενδυτικού νόμου).

Το ύψος του χρηματικού ποσού (παραβόλου) που καταβάλλεται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14Β στην παράγραφο ΣΤ΄ του ν. 3908/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του νόμου 4479/2017), συναρτάται με το συνολικό κόστος του υπαχθέντος επενδυτικού σχεδίου και ορίζεται στο ένα τρίτο (1/3) του αρχικώς καταβληθέντος παραβόλου (ήτοι του παραβόλου που καταβλήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του αντίστοιχου επενδυτικού νόμου).

Η καταβολή του παραβόλου βεβαιώνεται με αποδεικτικό κατάθεσης σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), το οποίο συνυποβάλλεται με τα αιτήματα των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού του παραβόλου (e-παράβολο), η καταβολή του βεβαιώνεται με την προσκόμιση του παραβόλου καθώς και του αποδεικτικού πληρωμής αυτού, τα οποία συνυποβάλλονται με τα αιτήματα των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2.

Ολόκληρη η Απόφαση στο ΦΕΚ εδώ

2291total visits,1visits today