Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες MME», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους», του έτους 2017

Ποσό φορολογικής απαλλαγής

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής των καθεστώτων του ν. 4399/2016 που προκηρύσσονται το έτος 2017, καθορίζεται ως εξής:

Για το καθεστώς

α. των ενισχύσεων μηχανολογικού εξοπλισμού, στα εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ,

β. της γενικής επιχειρηματικότητας, στα διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ, γ. των νέων ανεξάρτητων MME, στα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ,

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής και του οφέλους από τη σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος του καθεστώτος του ν. 4399/2016 που προκηρύσσεται το έτος 2017 και αφορά τις επενδύσεις μείζονος μεγέθους καθορίζεται στα εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) ευρώ.

Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των καθεστώτων του ν.4399/2016 που προκηρύσσονται το έτος 2017, καθορίζεται ως εξής:

Για το καθεστώς, α. Της γενικής επιχειρηματικότητας, στα εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) ευρώ, β. των νέων ανεξάρτητων MME, στα εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) ευρώ.

Ολόκληρο το ΦΕΚ Εδώ

1128total visits,1visits today