Παράβολο αιτήσεων τροποποίησης στους ν.3299/04, 3908/11.

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 22576/2013 (ΑΔΑ ΒΕΖΚΦ-ΑΗ5), η οποία αναφέρει:

  1. Το ύψος του χρηματικού ποσού (παραβόλου) που καταβάλλεται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υπαχθέντων στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 [επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με το άρθρο 14Β του ν.3908/2011 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 21 του ν.4146/2013 (Φ.Ε.Κ. 90/Α’/18-4-2013)] συναρτάται με το συνολικό κόστος του υπαχθέντος επενδυτικού σχεδίου και ορίζεται ως εξής: το ένα τρίτο του αρχικού καταβληθέντος παραβόλου, (ήτοι του παραβόλου που καταβλήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου).
  2. Η καταβολή του παραβόλου βεβαιώνεται με αποδεικτικό κατάθεσης σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), το οποίο συνυποβάλλεται με την αίτηση τροποποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 6 του ν. 4146/2013.

Κατεβάστε την ΚΥΑ από εδώ

1515total visits,1visits today