Καθορισμός περιοχών της Επικράτειας που δεν έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις του ν. 4887/2022 σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού

Άρθρο 1 Καθορισμός περιοχών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του τουρισμού Εξαιρούνται από το

Continue reading

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022»

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 05.09.2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών

Continue reading

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 27η Ιουλίου 2022. Ημερομηνία λήξης του

Continue reading

Αξιοποίηση κινήτρου φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων των ν. 4399/2016 και 3908/2011

Δημοσιεύτηκε στο Ν.4914/2022 (άρθρο 81) Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους ν.3908/2011 (Α΄ 8) και 4399/2016 (Α΄ 117)

Continue reading

Αποζημιώσεις μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) για τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων

Δημοσιεύτηκε στο Ν.4914/2022 (άρθρο 80) Στα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του άρθρου 11 του π.δ. 33/2011 (Α΄

Continue reading

21/03/2022. Απαλλαγή μακροχρόνιας υποχρέωσης τήρησης θέσεων εργασίας για πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Δημοσιεύτηκε στον Ν.4914/2022 (άρθρο79) Κατά τον έλεγχο τήρησης των μακροχρόνιων υπο χρεώσεων διατήρησης θέσεων εργασίας των επιχει ρήσεων, των οποίων

Continue reading

Υποχρέωση γνωστοποίησης επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 για την υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου τους

Δημοσιεύτηκε στον Νόμο 4914/2022 (άρθρο 78) Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και

Continue reading

14/03/2022. Έκδοση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 5ης Πρόσκλησης καθεστώτος Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων με αριθμό 56672/20-5-2021 (B’ 2142/22-5-2021) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων)

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Ε’ Κύκλου Επιχειρηματικότητας των πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Ν.4399/2016 Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων)

Continue reading