25/4/2019. ΦΕΚ/66/Α. Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 8, 16, 29, 85, του ν. 4399/2016 (Α΄117) & Ρυθμίσεις για τα επενδυτικά σχέδια των νόμων 3299/2004 (Α΄261)και 3908/2011 (Α΄8)

1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται και όταν πραγματοποιούνται επί κατασκευών που είχαν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν. 1337/1983 (Α΄33) είτε του ν. 4178/2013 (Α΄174) είτε του ν. 4495/2017 (Α΄167) κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος.

Η έναρξη καταβολής των ενισχύσεων του άρθρου 20 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης περιλαμβάνονται κατασκευές που δεν έχει περαιωθεί η ως άνω διαδικασία ρύθμισής τους.»

2. Στο άρθρο 16 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση ελέγχων των επενδύσεων που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου αυτού.»

3. Το στοιχείο ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως εξής:

«ια. τα συνοδευτικά δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής και τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής.»

Άρθρο 39

Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 1.

 Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998 (Α΄ 81) στο πλαίσιο του Ελληνικού σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.) ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2019.»

2. Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου ββ΄ της παρ. 13α. του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται, ως εξής:

«ββ) να ολοκληρωθούν, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου και ενώ στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης (αρχικό ή τροποποιημένο) περιλαμβάνονται κατασκευές που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν. 1337/1983 (Α΄33) είτε του ν. 4178/2013 (Α΄174) είτε του ν. 4495/2017 (Α΄167) και έχει περαιωθεί η διαδικασία ρύθμισής τους.»

3. To περιεχόμενο της παραγράφου 15 του άρθρου 85 αριθμείται σε περίπτωση α΄ και προστίθεται περίπτωση β΄, ως εξής:

«α. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του παρόντος διατηρείται σε ισχύ η 50274/19.11.2007 (Β΄ 2274) υπουργική απόφαση. β. Η απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016 έχει εφαρμογή και για τις επενδύσεις του ν. 3908/2011 (Α΄ 8), καθώς και για τις επενδύσεις που έχουν ενισχυθεί με τα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των νόμων 2601/1998 (Α΄ 81) και 3299/2004 (Α΄ 261). Με την έκδοση της απόφασης αυτής καταργείται η ισχύουσα 2106/31.1.2013 απόφαση (Β΄183).»

Άρθρο 40

Ρυθμίσεις για τα επενδυτικά σχέδια των νόμων 3299/2004 (Α΄261)και 3908/2011 (Α΄8)

 1. Η περίπτωση Β΄της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3299/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«Β΄. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής, είτε πριν, είτε μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εντός του οριζόμενου στην παράγραφο1Α χρονικού περιορισμού, και η παράβαση διαπιστωθεί εντός δεκαετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας από όργανα που είναι κατά του νόμο αρμόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης.»

2. Η περίπτωση Ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3299/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «Ε΄. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, καθώς και οι όροι που κρίνονται αναγκαίοι για την εξασφάλιση της υλοποίησης της επένδυσης και του δημοσίου συμφέροντος. Αν διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι αποσιωπήθηκαν τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή στη με διαφορετικούς όρους υπαγωγή του ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσής του ή σε μη νόμιμη καταβολή της εγκριθείσας ενίσχυσης ή και σε μη ορθή παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων: α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο, ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η χορηγηθείσα ενίσχυση ή καταπίπτει η εγγυητική επιστολή σύμφωνα με την υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8, β) εάν έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης. Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν εφαρμόζονται: Αν υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μη νόμιμα παραστατικά δαπανών, των οποίων η μη νόμιμη αξία δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και η ενίσχυση που αφορά στη μη νόμιμη αξία αυτών δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% επί της συνολικής ενίσχυσης που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο. Τα παραστατικά αυτά, κατά το μέρος της μη νόμιμης αξίας τους, δεν πιστοποιούνται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με επιβολή κύρωσης ίσης με το διπλάσιο ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη μη νόμιμη αξία των παραστατικών. Η ρύθμιση αυτή δεν καταλαμβάνει περιπτώσεις πλαστών παραστατικών ή στοιχείων. Αν κατά τον χρόνο διαπίστωσης των παραβάσεων η ενίσχυση έχει καταβληθεί, το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της μη νόμιμης αξίας των σχετικών παραστατικών ανακτάται.» 3. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 7 του άρθρου 14 του ν. 3908/2011 (Α΄8).

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

483total visits,2visits today